Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Veřejnost > Fotografická soutěž CESTA NECESTA > Pravidla soutěže

Pravidla soutěžePravidla soutěže CESTA NECESTA - ke stažení ve formátu pdf

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je Sdružení pro výstavbu silnic, Thámova 181/20, 186 00, Praha 8.
 2. Soutěží se rozumí fotografická soutěž na principu zaslání soutěžní fotografie v podobě obrázku a vyplněného soutěžního formuláře dostupného na internetové stránce www.sps-chrudim.cz nebo www.sdruzeni-silnice.cz.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 5. 11. 2018 do 16. 1. 2019 včetně.

II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být žák 6.-9. třídy základní školy, s trvalým bydlištěm na území České republiky, který se soutěže účastní se souhlasem svého zákonného zástupce a který splní všechny podmínky uvedené v pravidlech soutěže (dále jen „soutěžící“).
 2. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze  jednou.
 3. Účast soutěžícího v soutěži vzniká doručením soutěžního příspěvku v podobě originálního fotografie dle zadání zveřejněného na www.sps-chrudim.cz nebo www.sdruzeni-silnice.cz, správným zodpovězením 3 otázek a vyplněného soutěžního formuláře. Soutěžní formulář se nachází na webové stránce a soutěžící musí ve formuláři uvést pravdivé informace o své osobě v rozsahu: jméno a příjmení, rok narození, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, škola, třída. U osob mladších 18 let je potřeba, aby zákonný zástupce vyplnil své jméno a odkliknul souhlas s účastí v soutěži ve formuláři na webových stránkách soutěže. Dále účastník připojí obrázek ve formátu jpg nebo png nebo pdf nebo tif s minimálním rozlišením 2 MB, u každé fotografie musí být jasně uvedeno jméno autora, název snímku, případně vysvětlující text. Jeden účastník může zaslat max. 3 fotografie. Do soutěže mohou být zaslané fotografie pořízené na území České republiky. Digitální fotografie do soutěže posílejte prostřednictvím stránek: www.sps-chrudim.cz nebo www.sdruzeni-silnice.cz.
 4. Soutěžní formulář se soutěžním příspěvkem je nutno doručit elektronicky pořadateli nejpozději do 10. 1. 2019.
 5. Zasláním soutěžního formuláře akceptuje soutěžící a jeho zákonný zástupce tato pravidla, která se zavazuje dodržovat.

III. Výhra, výherci a způsob určení výherců

a) V soutěži budou určeni 3 výherci, kteří získají následující výhry:

 1. výherce mobilní telefon v maximální hodnotě 10 000 Kč
 2. výherce mobilní telefon v maximální hodnotě 5 000 Kč
 3. výherce smart hodinky 2 000 Kč
 4. - 10. výherce věcné ceny  500 Kč

b) Výherce určí porota složená ze členů týmu pro vzdělávání SVS a zástupců SPŠ Chrudim.

 1. Výherci budou zveřejněni na stránkách www.sps-chrudim.cz a www.sdruzeni-silnice.cz a na facebookových stránkách Sdružení pro výstavbu silnic, a to nejpozději do čtrnácti dnů od ukončení soutěže.
 2. Výherci budou o výhře vyrozuměni pořadatelem zasláním zprávy na e-mail, který výherce uvedl v soutěžním formuláři. Jména a příjmení výherců budou uveřejněny na webových stránkách pořadatele. Předání výhry proběhne 16. 1. 2019 v rámci Dnů otevřených dveří na adrese: Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim IV, v 10.00 hodin. Pokud se výherce osobně nedostaví k vyzvednutí výhry, ztrácí nárok na předání výhry a pořadatel určí náhradního výherce. Náhradním výhercem bude soutěžící s pořadovým číslem následujícím po pořadovém čísle výherce, kterého se pořadateli nepodařilo kontaktovat nebo který se v uvedeném čase nedostavil. Nárok na výhru bez náhrady zaniká.
 3. Výhra v úhrnné výši nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Autorská práva: Účastník soutěže a jeho zákonný zástupce odpovídá za to, že je jediným autorem jím vloženého fotografie a že jím vložený obrázek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých) ani jiné zákonné podmínky. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou neomezenou licenci pořadateli k tomu, že jím vložená fotografie včetně jména autora bude zveřejněna v souvislosti se soutěží, a to zejména na soutěžních webových stránkách. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný obrázek se může zvláště na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

IV. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách www.sdruzeni-silnice.cz a www.sps-chrudim.cz. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže.
 3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob.
 4. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.
 5. Pořadatel za vady výher ani případné škody jimi způsobené neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady a za škodu uplatňovat přímo u subjektu uvedeného případně v záručních podmínkách.
 6. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručené soutěžní formuláře nebo soutěžní formuláře doručené po uplynutí stanovené lhůty nebo obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže. Soutěžní formuláře obsahující zjevně nepravdivé údaje o soutěžícím nebo neobsahující soutěžní příspěvek pořadatel ze soutěže vyřadí.

V. Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

 • Sdružení pro výstavbu silnic, Thámova 181/20, 186 00, Praha 8, email svs@sdruzeni-silnice.cz

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy (plnění závazků ze soutěže CESTA NECESTA a závazků vyplývajících z autorských práv)
 • Oprávněný zájem správce (pořádání soutěže CESTA NECESTA a výkon práv z udělených licencí k fotografiím)
 • Plnění právní povinnosti (uchování údajů o výhercích, kterým budou předány ceny, pro účely účetnictví)

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu soutěže a následujících šesti měsíců. osobní údaje o výhercích budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány dále po dobu trvání autorských práv subjektů údajů soutěžním fotografiím. Po uplynutí doby zpracování bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
 • Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem. Bez jejich poskytnutí není účast v soutěži možná.