Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s výučním listem - kritéria pro přijetí - školní rok 2021-2022

Obory s výučním listem - kritéria pro přijetí - školní rok 2021-2022Přehled oborů s výučním listem pro školní rok 2021/2022 a podmínky přijetí

Název a kód oboru - RVP Školní vzdělávací program Počet žáků do 1. ročníku
26-52-H/01 Elektromechanik pro přístroje a zařízení
Mechanik elektronických zařízení max. 24
23-65-H/03 Strojník silničních strojů
Mechanik silničních strojů max. 24
23-56-H/01 Obráběč kovů
Obráběč kovů max. 24
23-51-H/01 Strojní mechanik
Zámečník max. 24

V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 - obory s výučním listem:

 • Přijímáni do studia mohou být uchazeči se zájmem o daný obor, kteří absolvovali povinnou školní docházku - základní školu.
 • Do prvních ročníků oborů s výučním listem budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímání na základě podané přihlášky ke studiu na SPŠ Chrudim v pořadí   stanoveném   podle   průměrného   prospěchu   v prvním pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ (v tomto pořadí) do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Termín odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021*.
 • Pomocná kritéria pro přijetí - při rovnosti průměrného prospěchu v prvním pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika (v prvním pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ - v tomto pořadí); při rovnosti průměrného prospěchu v prvním pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ a při rovnosti průměrného prospěchu z předmětu matematika, dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika (v prvním pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ - v tomto pořadí).
 • Podle stejných kritérií budou uchazeči přijímáni i v dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena).
 • U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), se v rámci přijímací zkoušky ověřuje znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Znalost je ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
 • Termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena) budou  zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz  a vývěsce školy.
 • Rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě obdrží uchazeč (zákonný zástupce) doporučeným dopisem*.
 • Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě si může uchazeč (zákonný zástupce) vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení SPŠ Chrudim*.
 • Zápisový lístek je nutné odevzdat do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí* tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě nedodržení této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na SPŠ Chrudim.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do tří pracovních dnů* od obdržení rozhodnutí, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim.
V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.

Pozn.: *) Mohou nastat změny na základě aktuálních nařízení zřizovatele či MŠMT

V Chrudimi 29. 9. 2020 

Ing. František Mihulka                                                                                               
ředitel SPŠ Chrudim