Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s maturitou - obecné informace pro školní rok 2018-2019 - kritéria pro přijetí

Obory s maturitou - obecné informace pro školní rok 2018-2019 - kritéria pro přijetíV souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2018/2019 - obory s maturitním vysvědčením a obory s výučním listem: 

Obory s maturitní zkouškou

 • V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 1. 3. 2018 přihlášku ke studiu na SPŠ Chrudim.
 • Ve školním roce 2017/2018 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia) ve středních školách všech zřizovatelů konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • Jednotné přijímací zkoušky budou mít obdobný rozsah a obtížnost jako v předešlých dvou letech. Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého z testů. 
 • Uchazeči budou přijímací zkoušky konat ve dnech 12. 4. 2018  a 16. 4. 2018 v hlavní budově SPŠ Chrudim. Časový rozpis obdrží všichni uchazeči spolu s pozvánkou.
 • Náhradní termín pro konání jednotných testů prvního kola přijímacího řízení je stanoven na 10. 5. a 11. 5. 2018 platí pouze pro uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit z vážných důvodů (např. z důvodu nemoci); neúčast uchazeče na řádném termínu musí být omluvena nejpozději do tří dnů po datu řádného termínu konání jednotných testů u ředitele školy.
 • Do prvních ročníků maturitního studia budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímáni v pořadí do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Úspěšnost uchazečů a jejich pořadí bude stanoveno podle následujících kriterií:
  1. Výsledek jednotných testů uchazeče musí být v součtu nepřepočtených výsledků z obou předmětů minimálně 20 bodů
  2. Pořadí uchazečů bude určeno podle součtu přepočtených bodových výsledků jednotných testů v obou předmětech
  3. Při přijímacím řízení bude zohledněn průměrný prospěch uchazeče na konci 8. a v pololetí 9. ročníku formou přepočtu bodových výsledků. Dále bude zohledněna úspěšná účast uchazeče v matematické nebo fyzikální olympiádě (nutno uvést a doložit s přihláškou) podle následující tabulky:
Přepočtený výsledek pro přijímací řízení
Průměrný prospěch na konci 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů
do 1,50 včetně  o 30%
od 1,50 do 2,00 včetně  o 20%
od 2,00 do 2,50 včetně o 10%
 

Krajské kolo matematické nebo fyzikální olympiády

Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 20%

b) úspěšný řešitel

o dalších 10%

Okresní kolo matematické nebo fyzikální olympiády

 

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

 o dalších 10%

b) úspěšný řešitel

o dalších 5%

 • V dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena), budou žáci přijímání v pořadí stanoveném na základě průměrného prospěchu na konci 8. a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání.
 • Termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena) budou zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky na webových stránkách školy a na vývěsce školy
V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.

 

V Chrudimi 27. 9. 2017

Ing. František Mihulka                                                                                               
ředitel SPŠ Chrudim