Drobečková navigace

Úvod > Žáci > Elektronické informační systémy školy

Elektronické informační systémy školy

Škola v současné době provozuje dva elektronické informační systémy, kde lze nalézt celou řadu informací týkajících se naší školy: Elektronickou třídní knihu (ETK) a webové stránky školy. Oba informační systémy jsou mezi sebou navzájem propojené pomocí hypertextových odkazů.

 • V informačním systému realizovaném prostřednictvím Elektronické třídní knihy - https://spschrudim.edupage.org/ lze vyhledávat velkou část potřebných informací především o žácích a pro žáky, kteří navštěvují naši školu.

 • Informace důvěrného charakteru (např. prospěch, výchovná opatření, docházka) jsou přístupné pouze po přihlášení (aby je nemohl vidět nikdo jiný, než konkrétní žák či jeho rodič). Z tohoto důvodu je přístup možný pouze po zadání přihlašovacího jména a hesla.

 • Přihlašovací jména a hesla vydává škola. Přihlašovací údaje pro žáky obdrží všichni žáci od svého třídního učitele.

 • Přihlašovací údaje pro rodiče jsou zaslány elektronickou poštou na udanou e-mailovou adresu zákonného zástupce.

 • Pokud někdo z rodičů takovéto údaje neobdržel, bude jejich vydání zajištěno prostřednictvím třídního učitele. Pokud heslo zapomenete, lze podle instrukcí na přihlašovacích stránkách získat heslo nové.

 • Předání přihlašovacích údajů pro rodiče jiným způsobem, než shora uvedeným, není možné, e-mailová adresa zákonného zástupce funguje jako bezpečnostní prvek, “elektronický podpis”!

 • Další informace obecnějšího charakteru o naší škole, je možno získat na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz, zde nejsou třeba žádné přihlašovací údaje, stránka je ve většině případů veřejně přístupná, výjimku tvoří tzv. zabezpečená webová stránka, kde jsou nutné přihlašovací údaje pro všechny uživatele, kterým je určena. 

 

 Informační systém - stránka Edupage + elektronická třídní kniha (ETK)

 Zde žáci i rodiče zde mohou pomocí přihlašovacích údajů žáka: 

 • sledovat on-line přítomnost žáka ve výuce (systém automaticky eviduje vstup žáka do školy - tzv. “pípnutí” čipem)

 • sledovat průběžnou klasifikaci žáka (elektronická žákovská knížka)

 • sledovat probíranou látku ve všech předmětech

 • sledovat a stahovat si studijní materiály, opakovací otázky atd. od jednotlivých učitelů, pokud je v Edupage zveřejní

 • sledovat aktuální rozvrh hodin, úpravy rozvrhu

 • sledovat roční plán akcí a činnosti školy

 • sledovat rozpisy maturitních, závěrečných, dodatečných a opravných zkoušek

 • stahovat potřebné žádosti a formuláře

 • číst důležité zprávy a vzkazy

 • ... a sledovat řadu dalších informací 

 

Rodiče mohou navíc pomocí přihlašovacích údajů rodičů: 

 • zasílat třídnímu učiteli elektronicky omluvenky žáků

 • podepisovat” elektronickou žákovskou knížku - zapsané známky a ev. poznámky

Přihlašovací jméno žáka i rodiče má vždy tvar: JmenoPrijmeni (příklad - žák / rodič Václav Novák: VaclavNovak). 

Heslo má tvar řetězce několika náhodných písmen/číslic (přihlášený uživatel má možnost si následně heslo změnit). 

Pro pohodlný přístup lze zdarma stáhnout také mobilní aplikaci Edupage; více informací a postup stažení najdete na adrese https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage. 

Další informace o škole, určené zejména pro širokou veřejnost, lze nalézt na webových stránkách školy - www.sps-chrudim.cz. 

 Postup přihlášení do ETK 

Co udělat

Co nastane

do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte: https://spschrudim.edupage.org/ (pro korektní zobrazení doporučeno používat prohlížeč Chrome)

zobrazí se přihlašovací stránka ETK

zadejte svoje přihlašovací údaje žáka / rodiče

zobrazí se úvodní stránka a menu ETK

volbou v menu lze zobrazit:

 

 • tlačítko Vyučování - Docházka; zobrazí se přehled zameškaných hodin žáka

 • tlačítko Třídní kniha; zobrazí se přehled odučených hodin a témat v jednotlivých předmětech

 • tlačítko Úvod - Přípravy; zobrazí se vyučovací plány jednotlivých předmětů

 • tlačítko Známky; zobrazí se přehled známek žáka / elektronická žákovská knížka; rodič má možnost prohlédnuté známky opatřit elektronickým podpisem, který se zobrazí třídnímu učiteli (návod uveden níže)

 • tlačítko Komunikace - Zprávy; zobrazí se prostředí, umožňující zasílání zpráv učitelům, zasílání omluvenek elektronickou cestou (návod uveden níže)

 • ...a řada dalších možností

Většina uvedených tlačítek je v ETK přístupná i jiným způsobem.

 

 Postup při zasílání zpráv, omluvenek, elektronických podpisů známek a poznámek 

Co udělat

Co nastane

do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte: https://spschrudim.edupage.org/ (pro korektní zobrazení doporučeno používat prohlížeč Chrome)

zobrazí se přihlašovací stránka ETK

zadejte svoje přihlašovací údaje žáka / rodiče

zobrazí se úvodní stránka a menu ETK

Zasílání zpráv

Klikněte Komunikace a poté Zprávy

zobrazí se okno zpráv; zde lze číst přijaté / odeslané zprávy

Chcete-li zapsat zprávu, klikněte Nový

zobrazí se podokno psaní zpráv; zde lze volit typ zprávy:

 • Omluvenka (napíšete termín a důvod nepřítomnosti dcery / syna přímo třídnímu učiteli)

 • Zpráva - můžete napsat textovou zprávu libovolnému uživateli Edupage (učiteli, žákům, jiným rodičům)

K odeslání napsané zprávy / omluvenky dojde po stisknutí zeleného tlačítka Uložit / Odeslat vpravo dole

Podepisování známek (kontrola žákovské knížky rodičem)

Klikněte na tlačítko Známky

zobrazí se přehled známek žáka (nepodepsané známky jsou zobrazeny tučným typem písma)

Stiskněte tlačítko Podepsat známky

třídní učitel obdrží zprávu o Vašem podpisu známky, tučné písmo se u podepsaných známek změní na normální

Poznámka: Tlačítko Podepsat známky má k dispozici i žák ze svého účtu; učitel ovšem pozná, kdo známky podepsal; zásadní a rozhodující je podpis rodiče.

 

Webové stránky školy - http://www.sps-chrudim.cz

Na těchto stránkách je možno nalézt další důležité informace a dokumenty (některé z nich, jako např. Suplování, Rozvrh,  Maturitní zkoušky a Závěrečné zkoušky jsou z důvodů lepší přehlednosti uvedeny paralelně v ETK i na www stránkách): 

 • Aktuality (informace o aktuálním dění ve škole, jako jsou např. úspěchy žáků v soutěžích, ale také informace o aktualizacích prováděných na webu…) 

 • Obory vzdělání

 

Složka Důležité dokumenty obsahuje např. 

 • Školní řád

 • Stipendijní řád

 • Minimální preventivní program

 • Školní vzdělávací programy

 

Další složky, kde je možno také nalézt často hledané informace: 

 • Kontakty 

 • Projekty

 • Historie školy

Do www stránek školy jsou také začleněny stránky: 

 • Školní jídelna

 • Domov mládeže

 • Výchovný poradce

 • SRPŠ

 • Technická knihovna 

Oba elektronické systémy školy ETK i webové stránky školy jsou navzájem propojeny prostřednictvím odkazů. V rámci provázanosti obou elektronických systémů školy, je v položce Rozcestník uveden také odkaz na Elektronickou třídní knihu. 

 

SPŠ Chrudim

Ing. Petr Melichar, ZŘTV

PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D., editor webových stránek školy