Drobečková navigace

Úvod > Škola > Historie školy - starý > Po 105 letech

Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná škola Chrudim po 105 letech

Už více jak jedno půlstoletí je v Chrudimi všeobecně známým pojmem škola spjatá s potřebami našeho průmyslu v obecném slova smyslu. Její tradice je však mnohem starší, protože historicky vznikla v roce 1899 v Pardubicích jako c.k. státní průmyslová škola a byla jednou z nejstarších svého druhu v Čechách. Její vznik souvisel s tehdy  všestranným rozmachem naší národní společnosti. V impozantní budově (dnes patří Pardubické univerzitě) se podařilo prozíravým zakladatelům (první ředitel Ing.arch. Jindřich Fialka) položit dobrý fundament výuce několika průmyslových oborů, jejichž zlatý věk nastal ve šťastném meziválečném , bohužel ale krátkém , období, např. strojírenství, letectví, automobilismus, elektrotechnika. I tato škola, vedle mnoha jiných škol v jiných regionech, měla zásluhu na tom, že náš stát tehdy držel kontakt s průmyslově vyspělými zeměmi světa. Změněné společenské a politické poměry po roce 1945 přinesly tak velké změny průmyslovému školství. Velké možnosti se prolínaly s úskalími a dobře míněné úmysly mnohdy nepřinášely ty nejlepší výsledky.V roce 1951 byla průmyslová škola rozhodnutím tehdejších státních orgánů v podstatě rozdělena a územně rozmístěna. Z  jedné její části vznikla Střední průmyslová škola elektrotechnická v Pardubicích. Druhá větší část, která nejvíce odpovídala původním studovaným oborům, byla přemístěna do Chrudimi a zde se potýkala z počátku (podobně jako SPŠE Pardubice) s provizorní m i prostorovými a personálními nedostatky. Navzdory tomu se zde vyučovalo všeobecnému i specializovanému strojírenství na dobré úrovni. Značně se při škole rozšířilo získávání a doplňování kvalifikace formou studia při zaměstnání v několika pobočkách. Od roku 1960 získala škola svůj už tradiční název Střední průmyslová škola strojnická.

Zásadní význam pro vývoj školy v Chrudimi mělo rozhodnutí, učiněné v 60. letech, v čase uvolnění a nadějí, vybudovat moderní školní budovu, která by vyřešila problémy s provizorním umístěním a byla dobrým předpokladem pro navázání kontaktu s vyspělejší části světa. Tato idea, kterou možno spojit s funkčním obdobím ředitele Ing. Miroslava Uhlíře, byla realizována po mnoha letech otevřením velkého moderního komplex u školních budov na území bývalých Vaňkových školek v roce 1974. Stalo se to sice už v čase tzv. normalizace, poznamenané mimo jiné málo šťastnými záležitostmi personálního rázu. V 70. - 80. letech se ve škole vyučovaly v podstatě tyto obory: strojírenská technologie, strojírenská konstrukce a provozuschopnost výrobních zařízení.

Společenské a politické změny v posledním desetiletí 20. století umožnily za nového vedení ředitele Mgr. Petra Jílka plně využít všech možností, které velký a pohodlný areál poskytoval. Materiální vybavení doznalo zásadních změn, které podnítily smělou cestu otvírání se světu a pružnou reakci na změněnou potřebu jinak strukturovaného průmyslu.

Laboratoř kontroly a měření byla doplněna o soupravu rozměrových měřidel, napojených na počítač a umožňujících vyhodnocení výsledků měření. Za podstatnou změnu z hlediska vybavení je možné pokládat doplnění laboratoře automatizace o elektropneumatickou soupravu řízenou volně programovatelným automatem. Po roce 1990 nastává také zásadní změna ve výuce cizích jazyků a na škole se vedle německého a anglického jazyka vyučuje od roku 1994 také jazyk francouzský. Tato výuka koreluje s praktickým využitím, začíná totiž pravidelná spolupráce s francouzskou střední odbornou školou v Brive, do roku 1995 se uskutečňovala každoroční stáž několika studijně úspěšnějších žáků na středních technických školách v okolí švýcarského Curychu.

Velmi přínosná se ukázala spolupráce s německou firmou REXROTH z města Lohr v západní části Německa. O výuku hydrauliky v učebně vybavené hydraulickým a elektrohydraulickým okruhem z této firmy je velký zájem nejen ze strany žáků školy , ale i ze strany pracovníků firem z celé České republiky, protože zařízení firmy REXROTH v instalovaném rozsahu je na území našeho státu unikátní. Další unikátní novinkou je vybavení laboratoře elektrotechniky novou měřicí technikou od italské firmy De Lorenzo z Milána. Jde o soupravu pro měření na elektrických točivých strojích. Zařízení je plně nasazeno do výuky a jde ojediné v celém státě. Trvalou součástí výuky strojírenství je software od německé firmy MTS z Berlína, využívaný v nově vybudované laboratoři numericky řízených strojů. Tato laboratoř také umožňuje vyhovět velkému zájmu žáků o letecké a lodní modelářství praktickým použitím numericky řízených strojů při výrobě jednotlivých dílů.

Začátkem 21. století škola prochází další fázi modernizace. V laboratoři kontroly a měření byla uskutečněna digitalizace dílenského mikroskopu, pracoviště elektroniky v laboratoři automatizace bylo vybaveno systémem rc 2000. V oblasti konstrukčního softwaru se škola orientovala na produkty firmy AUTODESK, nejprve AUTOCAD 8, postupně až k INVENTORU 8. Škola se také stala školicím střediskem firmy AUTODESK (AUTODESK ACADEMIA).

V polovině 90. let minulého století se podařilo uskutečnit velkou rekonstrukci plochých střech u všech budov a rekonstrukci sociálního zařízení, která byla nutná , i když od otevření školy v roce 1974 nebyla tak historicky vzdálená doba.

Vedení školy se podařilo značně rozšířit studijní nabídku. V letech 1993-94 se začala škola podílet s dalšími pěti odbornými školami na přípravě nového studijního programu, který se dočkal naplnění v podobě Technického lycea. Tento typ studia se realizuje nepřetržitě od roku 1994.K zásluhám školy patří bezpochyby uvážené udržení obecně koncipovaného oboru Strojírenství, který začal být v polovině 90. let neuváženě opouštěn mnohými průmyslovými školami. Od roku 2002-03 vznikla při škole Vyšší odborná škola, zaměřená na jakost a metrologii, jako reakce na zvyšující se potřeby firem různého průmyslového zaměření.

SPŠS v Chrudimi se stala od začátku 21. století vyhledávanou institucí i pro širší veřejnost. Pořádá totiž pro pracovníky firem školení z hydrauliky a pneumatiky , poskytuje školení v uživatelském zvládnutí výpočetní techniky pro všechny učitele základních a středních škol v regionu Chrudimska, organizuje kurzy Internetu pro veřejnost.

Žáci SPŠS se velmi úspěšně trvale účastní soutěží Středoškolské odborné činnosti na všech úrovních. V roce 2004 například žákyně Jana Matějová reprezentovala Českou republiku na mezinárodní fyzikální olympiádě v Koreji. Pravidelně se školní družstvo účastní celostátního finále Středoškolského poháru v atletice, mnohdy s výraznými úspěchy a hodnotnými výkony.

SPŠS Chrudim se může vykázat aktivitami, které přesahují rámec Chrudimi, a proto je pro město výrazným obohacením a přínosem. Otevření se světu, kontakt se světem, snaha o modernizaci výukového programu, to jsou hlavní motivační faktory pracovního týmu, působícího na chrudimské průmyslové škole.

Z ducha společenských a politických poměrů v  letech padesátých a letech normalizačních vyplynuly objektivní zábrany, jejichž známým a úhrnným výsledkem bylo zaostávání za technologicky vyspělejšími zeměmi světa. Skutečnost, že jsme ale stále pokládáni za zemi s dobrou základní technickou úrovní, vypovídá pozitivně i o průmyslovém školství, k němuž chrudimská strojnická průmyslovka neodmyslitelně a víc než plnohodnotně patří.

K roku 2004, kdy se Česká republika stala součástí Evropské unie, je možné konstatovat, že více jak 4000 absolventů - kvalifikovaných odborníků, vzešlých  od roku 1951 z této školy, přispělo výrazně k stále dobré pověsti české průmyslové vyspělosti a technické dovednosti.