Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s maturitou - obecné informace pro školní rok 2017/2018

Obory s maturitou - obecné informace pro školní rok 2017/2018V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2017/2018 - obory s maturitním vysvědčením a obory s výučním listem: 

Obory s maturitní zkouškou

 • V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 1. 3. 2017 přihlášku ke studiu na SPŠ Chrudim.
 • Ve školním roce 2016/2017 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia) ve středních školách všech zřizovatelů konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • Jednotné přijímací zkoušky budou mít obdobný rozsah a obtížnost jako v předešlých dvou letech. Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého z testů. 
 • Uchazeči budou přijímací zkoušky konat ve dnech 12. 4. 2017  a 19. 4. 2017 v hlavní budově SPŠ Chrudim. Časový rozpis obdrží všichni uchazeči spolu s pozvánkou.
 • Náhradní termín pro konání jednotných testů prvního kola přijímacího řízení je stanoven na 11. 5. a 12. 5. 2017 platí pouze pro uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit z vážných důvodů (např. z důvodu nemoci); neúčast uchazeče na řádném termínu musí být omluvena nejpozději do tří dnů po datu řádného termínu konání jednotných testů u ředitele školy.
 • Do prvních ročníků maturitního studia budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímáni v pořadí do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Úspěšnost uchazečů a jejich pořadí bude stanoveno podle následujících kriterií:
  1. Výsledek jednotných testů uchazeče musí být v součtu obou předmětů minimálně 20 bodů
  2. Pořadí uchazečů bude určeno podle součtu bodových výsledků jednotných testů v obou předmětech
  3. V případě shodného celkového počtu bodů bude v pořadí upřednostněn uchazeč s lepším průměrným prospěchem na konci 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ
  4. Při přijímacím řízení bude zohledněna úspěšná účast uchazeče v matematické nebo fyzikální olympiádě (nutno uvést a doložit s přihláškou) podle následující tabulky: 

Přepočtený výsledek pro přijímací řízení

Krajské kolo matematické nebo fyzikální olympiády

Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o 25%

b) úspěšný řešitel

o 20%

Okresní kolo matematické nebo fyzikální olympiády

 

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o 15%

b) úspěšný řešitel

o 10%

 • V dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena), budou žáci přijímání v pořadí stanoveném na základě průměrného prospěchu na konci 8. a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání.
 • Termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena) budou zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky na webových stránkách školy a na vývěsce školy. Úspěšným uchazečům bude odesláno písemné rozhodnutí o přijetí.
V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.

 

V Chrudimi 27. 9. 2016

Ing. František Mihulka                                                                                               
ředitel SPŠ Chrudim