Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s mat. zkouškou - kritéria pro přijetí - školní rok 2021-2022

Obory s mat. zkouškou - kritéria pro přijetí - školní rok 2021-2022Datum konání:
12.4.2021

Obory s maturitní zkouškou, do kterých lze konat přijímací zkoušky; kritéria pro přijetí

Název a kód oboru - RVP Školní vzdělávací program Počet přijímaných žáků
23-41-M/01 Strojírenství
Strojírenství max. 96
26-41-M/01 Elektrotechnika
Mechatronika max. 32
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Mechanik strojů a zařízení max. 32

V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 nebudou z rozhodnutí ředitele školy v oborech s maturitní zkouškou konány přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude nižší, než je počet přijímaných žáků.

Oznámení o případném  nekonání  přijímacích  zkoušek  do  jednotlivých  oborů  bude  zveřejněno  na  webových stránkách školy nejpozději 8. 3. 2021.

Zákonní zástupci uchazečů, kterých se toto opatření týká, budou do 10. 3. 2021 informování doporučeným dopisem.


V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 - obory s maturitní zkouškou:

 •  souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 1. 3. 2021* přihlášku ke studiu na SPŠ Chrudim.
 • Ve školním roce 2020/2021 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia) ve středních školách všech zřizovatelů konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • Jednotné přijímací zkoušky budou mít obdobný rozsah a obtížnost jako v předešlých dvou letech. Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého z testů.
 • Uchazeči budou přijímací zkoušky konat ve dnech 12. 4. 2021 (první termín)  a 13. 4. 2021 (druhý termín)* v hlavní budově SPŠ Chrudim, Čáslavská 973. Časový rozpis obdrží všichni uchazeči spolu s pozvánkou.
 • Náhradní termín pro konání jednotných testů prvního a druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 12. a 13. 5. 2021* a platí pouze pro uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit z vážných důvodů (např. z důvodu nemoci); neúčast uchazeče na řádném termínu musí být omluvena nejpozději do tří dnů po datu řádného termínu konání jednotných testů u ředitele školy.
 • Do prvních ročníků maturitního studia budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímáni v pořadí do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Úspěšnost uchazečů a jejich pořadí bude stanoveno podle následujících kriterií:
  1. Výsledek jednotných testů uchazeče musí být v součtu nepřepočtených výsledků z obou předmětů minimálně 20 bodů.
  2. Pořadí uchazečů bude určeno podle součtu přepočtených bodových výsledků jednotných testů v obou předmětech.
  3. Při přijímacím řízení bude zohledněn průměrný prospěch uchazeče v prvním pololetí 8*. a v prvním pololetí 9*. ročníku formou přepočtu bodových výsledků. Dále bude zohledněna úspěšná účast uchazeče v matematické nebo fyzikální olympiádě (nutno uvést a doložit s přihláškou) podle následující tabulky:
Přepočtený výsledek pro přijímací řízení
Zohlednění prospěchu na ZŠ
Průměrný prospěch v prvním pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů
do 1,50 včetně  o 30%
od 1,50 do 2,00 včetně  o 20%
od 2,00 do 2,50 včetně o 10%
 Zohlednění dalších aktivit uchazeče

Krajské kolo matematické nebo fyzikální olympiády

Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 20%

b) úspěšný řešitel

o dalších 10%

Okresní kolo matematické nebo fyzikální olympiády

 

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 10%

b) úspěšný řešitel

o dalších 5%

Pomocná kritéria

Při rovnosti počtu bodů přepočteného výsledku

přednost má uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika

Při rovnosti počtu bodů přepočteného výsledku + shodném průměrném prospěchu z předmětu matematika

přednost má uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika
 • Uchazečům, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), se v rámci přijímací zkoušky promíjí na jejich žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, je ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
 • V dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena), budou žáci přijímání v pořadí  stanoveném  na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí 8. a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ (v tomto pořadí) do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání.
 • Termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena) budou  zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK.
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz  a vývěsce školy po zveřejnění výsledků Cermatem, a to nejdříve 28. 4. 2021 ve 12:00 hodin.
 • Rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě obdrží uchazeč (zákonný zástupce) doporučeným dopisem*.
 • Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě si může uchazeč (zákonný zástupce) vyzvednout na studijním oddělení SPŠ Chrudim*.
 • Zápisový lístek je nutné odevzdat do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí* tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě nedodržení této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na SPŠ Chrudim.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí*, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim.
V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.

 Pozn.: *) Mohou nastat změny na základě aktuálních nařízení zřizovatele či MŠMT

V Chrudimi 29. 9. 2020; aktualizace 6. 1. 2021

Ing. František Mihulka                                                                                               
ředitel SPŠ Chrudim