Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s mat. zkouškou - kritéria pro přijetí - školní rok 2021-2022

Obory s mat. zkouškou - kritéria pro přijetí - školní rok 2021-2022Obory s maturitní zkouškou, do kterých lze konat přijímací zkoušky; kritéria pro přijetí

Název a kód oboru - RVP Školní vzdělávací program Počet přijímaných žáků
23-41-M/01 Strojírenství
Strojírenství max. 96
26-41-M/01 Elektrotechnika
Mechatronika max. 50
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Mechanik strojů a zařízení max. 24

V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 nebudou z rozhodnutí ředitele školy v oborech s maturitní zkouškou konány přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude nižší nebo roven počtu přijímaných žáků.

V souladu s výše uvedeným opatřením se nebudou konat přijímací zkoušky do žádného z maturitních oborů.

Zákonní zástupci uchazečů budou do 10. 3. 2021 informování doporučeným dopisem.


V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 - obory s maturitní zkouškou:

 •  souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 1. 3. 2021* přihlášku ke studiu na SPŠ Chrudim.
 • Ve školním roce 2020/2021 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia) ve středních školách všech zřizovatelů konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • Jednotné přijímací zkoušky budou mít obdobný rozsah a obtížnost jako v předešlých dvou letech. Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého z testů.
 • Uchazeči budou přijímací zkoušky konat ve dnech 12. 4. 2021 (první termín)  a 13. 4. 2021 (druhý termín)* v hlavní budově SPŠ Chrudim, Čáslavská 973. Časový rozpis obdrží všichni uchazeči spolu s pozvánkou.
 • Náhradní termín pro konání jednotných testů prvního a druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 12. a 13. 5. 2021* a platí pouze pro uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit z vážných důvodů (např. z důvodu nemoci); neúčast uchazeče na řádném termínu musí být omluvena nejpozději do tří dnů po datu řádného termínu konání jednotných testů u ředitele školy.
 • Do prvních ročníků maturitního studia budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímáni v pořadí do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Úspěšnost uchazečů a jejich pořadí bude stanoveno podle následujících kriterií:
  1. Pořadí uchazečů bude určeno podle součtu přepočtených bodových výsledků jednotných testů v obou předmětech.
  2. Při přijímacím řízení bude zohledněn průměrný prospěch uchazeče v prvním pololetí 8*. a v prvním pololetí 9*. ročníku formou přepočtu bodových výsledků. Dále bude zohledněna úspěšná účast uchazeče v matematické nebo fyzikální olympiádě (nutno uvést a doložit s přihláškou) podle následující tabulky:
Přepočtený výsledek pro přijímací řízení
Zohlednění prospěchu na ZŠ
Průměrný prospěch v prvním pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů
do 1,50 včetně  o 30%
od 1,50 do 2,00 včetně  o 20%
od 2,00 do 2,50 včetně o 10%
 Zohlednění dalších aktivit uchazeče

Krajské kolo matematické nebo fyzikální olympiády

Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 20%

b) úspěšný řešitel

o dalších 10%

Okresní kolo matematické nebo fyzikální olympiády

 

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 10%

b) úspěšný řešitel

o dalších 5%

Pomocná kritéria

Při rovnosti počtu bodů přepočteného výsledku

přednost má uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika

Při rovnosti počtu bodů přepočteného výsledku + shodném průměrném prospěchu z předmětu matematika

přednost má uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika
 • Uchazečům, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), se v rámci přijímací zkoušky promíjí na jejich žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, je ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
 • V dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena), budou žáci přijímání v pořadí  stanoveném  na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí 8. a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ (v tomto pořadí) do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání.
 • Termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena) budou  zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK.
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz  a vývěsce školy po zveřejnění výsledků Cermatem, a to nejdříve 19. 5. 2021 ve 12:00 hodin.
 • Rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě obdrží uchazeč (zákonný zástupce) doporučeným dopisem*.
 • Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě si může uchazeč (zákonný zástupce) vyzvednout na studijním oddělení SPŠ Chrudim*.
 • Zápisový lístek je nutné odevzdat do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí* tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě nedodržení této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na SPŠ Chrudim.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí*, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim.
V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.

 Pozn.: *) Mohou nastat změny na základě aktuálních nařízení zřizovatele či MŠMT

V Chrudimi 29. 9. 2020; aktualizace 16. 3. 2021

Ing. František Mihulka                                                                                               
ředitel SPŠ Chrudim