Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s mat. zkouškou - vyhlášení 1. kola příjímacího řízení - školní rok 2024-2025

Obory s mat. zkouškou - vyhlášení 1. kola příjímacího řízení - školní rok 2024-2025Obory s maturitní zkouškou, do kterých lze konat přijímací zkoušky v prvním kole; kritéria pro přijetí

Název a kód oboru - RVP Školní vzdělávací program Počet přijímaných žáků do 1. ročníku
23-41-M/01 Strojírenství
Strojírenství max. 34
26-41-M/01 Elektrotechnika
Mechatronika max. 34
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Mechanik strojů a zařízení max. 12

V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení a stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025 - obory s maturitní zkouškou:

 • v souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu od 1. do 20. 2. 2024* přihlášku ke studiu na SPŠ Chrudim.
 • Ve školním roce 2023/2024 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia) ve středních školách všech zřizovatelů konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Místo a datum konání jednotné přijímací zkoušky bude uchazečům stanoveno a oznámeno Cermatem.
 • Jednotné přijímací zkoušky budou mít obdobný rozsah a obtížnost jako v předešlých dvou letech. Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého z testů.
 • Škola nebude pořádat "přijímačky na nečisto", k přípravě na přijímací zkoušky však lze využít vzorové testy, zveřejněné na webu Cermatu (https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani).
 • Do všech uvedených oborů vzdělání se žádné další ("školní") přijímací zkoušky nekonají.
 • Uchazeči konající jednotné přijímací zkoušky v SPŠ Chrudim je budou konat v prvním termínu ve dnech 12. 4. 2024 (první termín)*  a 15. 4. 2024 (druhý termín)* v hlavní budově SPŠ Chrudim, Čáslavská 973. Časový rozpis obdrží všichni uchazeči spolu s pozvánkou.
 • Náhradní termín pro konání jednotných testů prvního a druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 29. a 30. 5. 2024* a platí pouze pro uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit z vážných důvodů (např. z důvodu nemoci); neúčast uchazeče na řádném termínu musí být omluvena nejpozději do tří dnů po datu řádného termínu konání jednotných testů u ředitele školy.
 • Do prvních ročníků maturitního studia budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímáni v pořadí do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Úspěšnost uchazečů a jejich pořadí bude stanoveno podle následujících kritérií:
  1. Minimální bodový součet lepších výsledků jednotných textů 25 bodů (nepodkročitelná hranice úspěšnosti)
  2. Pořadí uchazečů bude určeno podle přepočteného součtu bodových výsledků jednotných testů v obou předmětech.
  3. Při přijímacím řízení bude zohledněn průměrný prospěch uchazeče ve druhém pololetí 8. a v prvním pololetí 9. ročníku formou přepočtu bodových výsledků. Dále bude zohledněna úspěšná účast uchazeče v matematické nebo fyzikální olympiádě (nutno uvést a doložit s přihláškou) podle následující tabulky:
Přepočtený výsledek pro přijímací řízení
Zohlednění prospěchu na ZŠ
Průměrný prospěch ve druhém pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů
do 1,50 včetně  o 30%
od 1,50 do 2,00 včetně  o 20%
od 2,00 do 2,50 včetně o 10%
 Zohlednění dalších aktivit uchazeče

Krajské kolo matematické nebo fyzikální olympiády

Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 20%

                                                   b) úspěšný řešitel

o dalších 10%

Okresní kolo matematické nebo fyzikální olympiády

 

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 10%

                                                   b) úspěšný řešitel

o dalších 5%

Pomocná kritéria

Při rovnosti počtu bodů přepočteného výsledku

přednost má uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika

Při rovnosti počtu bodů přepočteného výsledku + shodném průměrném prospěchu z předmětu matematika

přednost má uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika
 • Pomocná kritéria pro přijetí - při rovnosti přepočteného součtu bodových výsledků jednotných testů dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika (ve druhém pololetí 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí); při rovnosti přepočteného součtu bodových výsledků jednotných testů a při rovnosti průměrného prospěchu z předmětu matematika, dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika (ve druhém pololetí 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí).
 • Uchazeči, kteří budou žádat o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky, musí tuto žádost doložit příslušným doporučením školského poradenského zařízení spolu s přihláškou
 • Uchazečům, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), se v rámci přijímací zkoušky promíjí na jejich žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, je ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat. Současně může uchazeč - cizinec požádat o zajištění zkušební dokumentace z matematiky v ukrajinštině. Obě žádosti nutno podat spolu s přihláškou.
 • Pohovor ověřující znalost českého jazyka proběhne u uchazečů-cizinců v den konání přijímací zkoušky, čas konání pohovoru bude upřesněn v pozvánce k přijímacím zkouškám. Výsledky budou uchazečům sděleny bezprostředně po ukončení pohovorů.
 • Vlastní pohovor bude trvat cca 20 minut a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí jazyka:
  • slovem - pasivně (porozumění významu psaného i mluveného textu)
  • slovem - aktivně (rozhovor s uchazečem)
  • písmem - schopnost napsání krátkého textu.
 • Ve druhém kole přijímacího řízení (bude-li ředitelem školy vyhlášeno), budou žáci přijímání podle stejných kritérií jako v kole prvním.
 • V případných dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena), budou žáci přijímání v pořadí  stanoveném  na základě průměrného prospěchu ve druhém pololetí 8. a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ (v tomto pořadí) do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeči-cizinci musí prokázat ústním pohovorem znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném obor.
 • Termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 24. 5. 2024, termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení budou  zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK. Druhé a další kolo přijímacího řízení nemusí být ředitelem školy vyhlášeno.
 • Výsledky přijímacích zkoušek do prvního kola budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz  a vývěsce školy po zveřejnění výsledků Cermatem - 15. 5. 2024.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se z rozhodnutí MŠMT v písemné formě nevyhotovují a uchazečům nezasílají / nevydávají; zápisové lístky jsou bez náhrady zrušeny
 • Přijatý uchazeč má možnost "vzdát se" do 20. 5. 2024 přijetí; v tomto případě je však vyřazen následně z celého prvního kola přijímacích řízení na všech školách; chce-li se nadále ucházet o přijetí, musí podat přihlášku do kola druhého/třetího (v případě, že škola další kola vypíše)
 • Proti výsledku přijímacího řízení se lze odvolat do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim.

Pro jednotlivé obory vzdělání jsou pro uchazeče platná následující zdravotní omezení podle NV č. 211/2010 Sb.

Obor vzdělání Onemocnění či zdravotní obtíže, znemožňující vzděláváni v daném oboru
23-41-M/01 Strojírenství Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních podmínek
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž
Prognosticky závažná onemocnění horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně alergických - možnost silného znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy - práce ve výškách, s rotujícími stroji a nářadím
Přecitlivělost na alergizující látky
26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Přecitlivělost na alergizující látky
Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu - činnosti s vysokými nároky na zrak a prostorové vidění

V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč vždy svoji zdravotní způsobilost ke studiu lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.

Doporučení k uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek ze školského poradenského zařízení nutno doručit spolu s přihláškou. Později doručená doporučení nelze bohužel zohlednit.

 Pozn.: *) Mohou nastat změny na základě aktuálních nařízení zřizovatele či MŠMT                                                                   

Další informace o novém systému přihlašování na střední školy naleznete na: www.prihlaskynastredni.cz   

Vzorové testy k přijímací zkoušce naleznete také v aplikaci TAU      

        

            

V Chrudimi 2. 10. 2023

Ing. František Mihulka v. r.                                                                                              
ředitel SPŠ Chrudim

otisk úředního razítka