Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s mat. zkouškou - vyhlášení 1. kola příjímacího řízení - školní rok 2024-2025

Obory s mat. zkouškou - vyhlášení 1. kola příjímacího řízení - školní rok 2024-2025Obory s maturitní zkouškou, do kterých lze konat přijímací zkoušky v prvním kole; kritéria pro přijetí

Název a kód oboru - RVP Školní vzdělávací program Počet přijímaných žáků do 1. ročníku
23-41-M/01 Strojírenství
Strojírenství max. 32
26-41-M/01 Elektrotechnika
Mechatronika max. 32
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Mechanik strojů a zařízení max. 12

V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 422/2023 Sb. vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení a stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025 - obory s maturitní zkouškou***:

 • v souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu od 1. do 20. 2. 2024* přihlášku ke studiu na SPŠ Chrudim.
 • Střední průmyslová škola Chrudim, zastoupená ředitelem školy, jako správní orgán věcně a místně příslušný dle § 165 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle § 46 odst. 1 správního řádu oznamuje účastníkům řízení, že podáním přihlášky elektronickou, hybridní, nebo listinnou formou bude zahájeno správní řízení ve věci přijetí uchazeče ke vzdělávání na Střední průmyslovou školu Chrudim. Jako účastník řízení poté máte mimo jiné právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, až do vydání rozhodnutí, nahlížet do spisu, činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je Vaším právem, nikoliv povinností
 • Ve školním roce 2023/2024 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia) ve středních školách všech zřizovatelů konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Místo a datum konání jednotné přijímací zkoušky bude uchazečům stanoveno a oznámeno Cermatem.
 • Jednotné přijímací zkoušky budou mít obdobný rozsah a obtížnost jako v předešlých dvou letech. Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého z testů.
 • Škola nebude pořádat "přijímačky na nečisto", k přípravě na přijímací zkoušky však lze využít vzorové testy, zveřejněné na webu Cermatu (https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani).
 • Do všech uvedených oborů vzdělání se žádné další ("školní") přijímací zkoušky nekonají.
 • Uchazeči konající jednotné přijímací zkoušky v SPŠ Chrudim je budou konat v prvním termínu ve dnech 12. 4. 2024 (první termín)*  a 15. 4. 2024 (druhý termín)* v hlavní budově SPŠ Chrudim, Čáslavská 973. Časový rozpis obdrží všichni uchazeči spolu s pozvánkou.
 • Náhradní termín pro konání jednotných testů prvního a druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 29. a 30. 5. 2024* a platí pouze pro uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit z vážných důvodů (např. z důvodu nemoci); neúčast uchazeče na řádném termínu musí být omluvena nejpozději do tří dnů po datu řádného termínu konání jednotných testů u ředitele školy.
 • V prvním / druhém kole přijímacího řízení obdrží uchazeči / jejich zákonní zástupci písemně pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky (pro první kolo i případný náhradní termín 1. kola) a osobní registrační číslo pro přijímací řízení (pro první i druhé kolo); pozvánku i registrační číslo číslo si prosím dobře uschovejte a pozvánku přineste s sebou k jednotné přijímací zkoušce
 • V období od 10. do 14. 5. 2024 mají zákonní zástupci uchazečů možnost nahlížet do spisu k přijímacímu řízení (na studijním oddělení školy po předchozí telefonické domluvě).
 • Do prvních ročníků maturitního studia budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímáni v pořadí do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Úspěšnost uchazečů a jejich pořadí bude stanoveno podle následujících kritérií:
  1. Minimální bodový součet lepších výsledků jednotných testů 25 bodů (nepodkročitelná hranice úspěšnosti)
  2. Pořadí uchazečů bude určeno podle přepočteného součtu bodových výsledků jednotných testů v obou předmětech.
  3. Při přijímacím řízení bude zohledněn průměrný prospěch uchazeče** ve druhém pololetí 8. a v prvním pololetí 9. ročníku formou přepočtu bodových výsledků. Dále bude zohledněna úspěšná účast uchazeče v matematické nebo fyzikální olympiádě (nutno uvést a doložit s přihláškou) podle následující tabulky:
Přepočtený výsledek pro přijímací řízení
Zohlednění prospěchu na ZŠ
Průměrný prospěch ve druhém pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů
do 1,50 včetně  o 30%
od 1,50 do 2,00 včetně  o 20%
od 2,00 do 2,50 včetně o 10%
 Zohlednění dalších aktivit uchazeče

Krajské kolo matematické nebo fyzikální olympiády

Zvýšení bodového součtu – výsledku jednotných testů

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 20%

                                                   b) úspěšný řešitel

o dalších 10%

Okresní kolo matematické nebo fyzikální olympiády

 

a) 1. až 3. místo + úspěšný řešitel

o dalších 10%

                                                   b) úspěšný řešitel

o dalších 5%

Pomocná kritéria

Při rovnosti počtu bodů přepočteného výsledku

přednost má uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika

Při rovnosti počtu bodů přepočteného výsledku + shodném průměrném prospěchu z předmětu matematika

přednost má uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika
 • Pomocná kritéria pro přijetí - při rovnosti přepočteného součtu bodových výsledků jednotných testů dostane přednost uchazeč s lepším prospěchem z předmětu matematika (ve druhém pololetí 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí); při rovnosti přepočteného součtu bodových výsledků jednotných testů a při rovnosti průměrného prospěchu z předmětu matematika, dostane přednost uchazeč s lepším prospěchem z předmětu fyzika (ve druhém pololetí 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí). Nebude-li možné ani poté stanovit jednoznačné pořadí, bude rozhodnuto losem. Jako přílohu přihlášky nutno tedy dodat známky z vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ.
 • Hodlá-li uchazeč jako přílohu přihlášky použít vysvědčení vydané zahraniční školou, je nutné doložit spolu s přihláškou osvědčení jeho platnosti na území ČR.
 • Uchazeči, kteří budou žádat o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky, musí tuto žádost doložit příslušným doporučením školského poradenského zařízení spolu s přihláškou
 • Uchazečům, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR  se v rámci přijímací zkoušky promíjí na jejich žádost test z českého jazyka a literatury. Uchazeč - cizinec označí tuto možnost v přihlášce ke studiu. Uchazeč z Ukrajiny podá spolu s přihláškou příslušnou žádost. Znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, je ověřována ústním rozhovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat. Rozhovor bude hodnocen stupni "uspěl" a "neuspěl". Současně může uchazeč - cizinec požádat o zajištění zkušební dokumentace z matematiky v ukrajinštině - nutno požádat spolu s přihláškou. 
 • Společně s žádostí podle předchozího bodu uchazeč z Ukrajiny doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona
  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
  vojsk Ruské federace.
 • Rozhovor ověřující znalost českého jazyka proběhne u uchazečů - cizinců před tříčlennou komisí, jmenovanou ředitelem školy, a to dne 5. a 8. 4. 2024 vždy od 8:00 hodin v hlavní budově školy. Výsledky budou uchazečům sděleny bezprostředně po ukončení rozhovorů. Úspěšný uchazeč musí být v každém kritériu ohodnocen alespoň třemi body (hodnocení "uspěl") - viz dále. Tyto body se dále do žádného hodnocení v přijímacím řízení nezapočítávají.
 • Vlastní rozhovor bude trvat cca 20 minut a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí jazyka:
  • slovem - pasivně (porozumění významu psaného i mluveného textu - maximálně možno získat 5 bodů)
  • slovem - aktivně (rozhovor s uchazečem - maximálně možno získat 5 bodů)
  • písmem - schopnost napsání krátkého textu - maximálně možno získat 5 bodů.
 • Ve druhém kole přijímacího řízení (bude-li ředitelem školy vyhlášeno), budou žáci přijímání podle stejných kritérií jako v kole prvním.
 • V případných dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena), budou žáci přijímání v pořadí  stanoveném  na základě průměrného prospěchu ve druhém pololetí 8. a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ (v tomto pořadí) do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeči-cizinci musí prokázat ústním rozhovorem znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném obor - viz výše.
 • Termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 24. 5. 2024, termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení budou  zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK. Druhé a další kolo přijímacího řízení nemusí být ředitelem školy vyhlášeno.
 • Výsledky přijímacích zkoušek do prvního kola budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz  a vývěsce školy po zveřejnění výsledků Cermatem - 15. 5. 2024.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se z rozhodnutí MŠMT v písemné formě nevyhotovují a uchazečům nezasílají / nevydávají; zápisové lístky jsou bez náhrady zrušeny
 • Přijatý uchazeč má možnost "vzdát se" do 20. 5. 2024 přijetí; v tomto případě je však vyřazen následně z celého prvního kola přijímacích řízení na všech školách; chce-li se nadále ucházet o přijetí, musí podat přihlášku do kola druhého/třetího (v případě, že škola další kola vypíše - tato povinnost pro školu ze zákona nevyplývá, a to ani v případě, že po kole prvním nebude v systému uvedená kapacita naplněna)
 • Odvolání proti nepřijetí z důvodu naplněné kapacity oboru (pořadí uchazeče "pod čarou" přijetí) je bezpředmětné. Proti průběhu a procesním chybám v přijímacím řízení se lze odvolat do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim. 

Pro jednotlivé obory vzdělání jsou pro uchazeče platná následující zdravotní omezení podle NV č. 211/2010 Sb.

Obor vzdělání Onemocnění či zdravotní obtíže, znemožňující vzděláváni v daném oboru
23-41-M/01 Strojírenství Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních podmínek
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž
Prognosticky závažná onemocnění horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně alergických - možnost silného znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy - práce ve výškách, s rotujícími stroji a nářadím
Přecitlivělost na alergizující látky
26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Přecitlivělost na alergizující látky
Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu - činnosti s vysokými nároky na zrak a prostorové vidění

V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč vždy svoji zdravotní způsobilost ke studiu lékařským potvrzením, přiloženým k přihlášce.

 

 Pozn.: *) Mohou nastat změny na základě aktuálních nařízení zřizovatele či MŠMT   

**) Průměrný prospěch bude vypočítán ze všech povinných vyučovacích předmětů, ze kterých je žák v daném období klasifikován známkou, s výjimkou chování; u předmětů v nějakém z období neklasifikovaných, se bude započítávat známka z daného předmětu z jiného (předchozího) období / vysvědčení dodaného spolu s přihláškou

***) S kompletním zněním právních předpisů upravujících přijímání do vzdělávání na střední škole se můžete seznámit v tomto dokumentu

Další informace o novém systému přihlašování na střední školy naleznete na: www.prihlaskynastredni.cz   

Vzorové testy k přijímací zkoušce naleznete také v aplikaci TAU      

Úplné znění vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři naleznete pod tímto odkazem: https://www.msmt.cz/file/61632/download/

        

            

V Chrudimi 2. 10. 2023

Ing. František Mihulka v. r.                                                                                              
ředitel SPŠ Chrudim

otisk úředního razítka