Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s výučním listem - vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - školní rok 2024-2025

Obory s výučním listem - vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - školní rok 2024-2025Přehled oborů s výučním listem pro školní rok 2024-2025 a podmínky přijetí

Název a kód oboru - RVP Školní vzdělávací program Počet žáků do 1. ročníku
26-52-H/01 Elektromechanik pro přístroje a zařízení
Mechanik elektronických zařízení 23
23-65-H/03 Strojník silničních strojů
Mechanik silničních strojů 23
23-56-H/01 Obráběč kovů
Obráběč kovů 22
23-51-H/01 Strojní mechanik
Zámečník 12

V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 422/2023 Sb. vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení a stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025 - obory s výučním listem***:

 • Přijímáni do studia mohou být uchazeči se zájmem o daný obor, kteří absolvovali povinnou školní docházku - základní školu.
 • Do žádného z uvedených oborů uchazeči nekonají přijímací zkoušky.
 • Do prvních ročníků oborů s výučním listem budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímání na základě podané přihlášky ke studiu na SPŠ Chrudim v pořadí   stanoveném   podle   průměrného   prospěchu**   ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ (v tomto pořadí) do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Termín odevzdání přihlášek je od 1. do 20. 2. 2024*.
 • Střední průmyslová škola Chrudim, zastoupená ředitelem školy, jako správní orgán věcně a místně příslušný dle § 165 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle § 46 odst. 1 správního řádu oznamuje účastníkům řízení, že podáním přihlášky elektronickou, hybridní, nebo listinnou formou bude zahájeno správní řízení ve věci přijetí uchazeče ke vzdělávání na Střední průmyslovou školu Chrudim. Jako účastník řízení poté máte mimo jiné právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, až do vydání rozhodnutí, nahlížet do spisu, činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je Vaším právem, nikoliv povinností
 • Pomocná kritéria pro přijetí - při rovnosti průměrného prospěchu ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ dostane přednost uchazeč s lepším prospěchem z předmětu matematika (ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ - v tomto pořadí); při rovnosti průměrného prospěchu ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ a při rovnosti průměrného prospěchu z předmětu matematika, dostane přednost uchazeč s lepším prospěchem z předmětu fyzika (ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ - v tomto pořadí). Nebude-li možné ani poté stanovit jednoznačné pořadí, bude rozhodnuto losem. Jako přílohu přihlášky nutno tedy dodat známky z vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ.
 • Hodlá-li uchazeč jako přílohu přihlášky použít vysvědčení vydané zahraniční školou, je nutné doložit spolu s přihláškou osvědčení jeho platnosti na území ČR.
 • Podle stejných kritérií budou uchazeči přijímáni i v dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena).
 • U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR, se v rámci přijímacího řízení ověřuje znalost českého jazyka (platí pro všechna kola přijímacího řízení), nezbytná pro vzdělávání se v daném oboru. Znalost je ověřována ústním rozhovorem před komisí jmenovanou ředitelem školy. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat. Rozhovor bude hodnocen stupni "uspěl" a "neuspěl".
 • Rozhovory k ověření znalosti českého jazyka se budou konat 5. a 8. 4. 2024 vždy od 8:00 v hlavní budově školy. Výsledky budou uchazečům sděleny bezprostředně po ukončení rozhovorů. Úspěšný uchazeč musí být v každém kritériu ohodnocen alespoň třemi body (hodnocení "uspěl") - viz dále. Tyto body se dále do žádného hodnocení v přijímacím řízení nezapočítávají.
 • Vlastní rozhovor bude trvat cca 20 minut a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí jazyka:
  • slovem - pasivně (porozumění významu psaného i mluveného textu - maximálně možno získat 5 bodů)
  • slovem - aktivně (rozhovor s uchazečem - maximálně možno získat 5 bodů)
  • písmem - schopnost napsání krátkého textu - maximálně možno získat 5 bodů.
 • Termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 24. 5. 2024, termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení budou  zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK. Druhé a další kolo přijímacího řízení nemusí být ředitelem školy vyhlášeno.
 • V prvním i druhém kole přijímacího řízení obdrží uchazeči / jejich zákonní zástupci písemně osobní registrační číslo pro přijímací řízení; toto číslo si prosím dobře uschovejte.
 • V období od 10. do 14. 5. 2024 mají zákonní zástupci uchazečů možnost nahlížet do spisu k přijímacímu řízení (na studijním oddělení školy po předchozí telefonické domluvě).
 • Výsledky přijímacích zkoušek do prvního kola budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz  a vývěsce školy po zveřejnění výsledků Cermatem - 15. 5. 2024.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se z rozhodnutí MŠMT v písemné formě nevyhotovují a uchazečům nezasílají / nevydávají; zápisové lístky jsou bez náhrady zrušeny.
 • Přijatý uchazeč má možnost "vzdát se" do 20. 5. 2024 přijetí; v tomto případě je však vyřazen následně z celého prvního kola přijímacích řízení na všech školách; chce-li se nadále ucházet o přijetí, musí podat přihlášku do kola druhého/třetího (v případě, že škola další kola vypíše - tato povinnost pro školu ze zákona nevyplývá, a to ani v případě, že po kole prvním nebude v systému uvedená kapacita naplněna)
 • Odvolání proti nepřijetí z důvodu naplněné kapacity oboru (pořadí uchazeče "pod čarou" přijetí) je bezpředmětné. Proti průběhu a procesním chybám v přijímacím řízení se lze odvolat do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim. 

Pro jednotlivé obory vzdělání jsou pro uchazeče platná následující zdravotní omezení podle NV č. 211/2010 Sb.

Obor vzdělání Onemocnění či zdravotní obtíže, znemožňující vzděláváni v daném oboru
23-51-H/01 Strojní mechanik - Zámečník  Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
23-56-H/01 Obráběč kovů Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnost v riziku vibrací
Přecitlivělost na alergizující látky
23-65-H/03 Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - Mechanik elektronických zařízení Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost vždy lékařským potvrzením, přiloženým k přihlášce.

Pozn.: *) Mohou nastat změny na základě aktuálních nařízení zřizovatele či MŠMT

           **) Průměrný prospěch bude vypočítán ze všech povinných vyučovacích předmětů, ze kterých je žák v daném období klasifikován známkou, s výjimkou chování; u předmětů v nějakém z období neklasifikovaných, se bude započítávat známka z daného předmětu z jiného (předchozího) období / vysvědčení dodaného spolu s přihláškou

***) S kompletním zněním právních předpisů upravujících přijímání do vzdělávání na střední škole se můžete seznámit v tomto dokumentu

Další informace o novém systému přihlašování na střední školy naleznete na: www.prihlaskynastredni.cz    

Úplné znění vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři naleznete pod tímto odkazem: https://www.msmt.cz/file/61632/download/    

V Chrudimi 2. 10. 2023 

Ing. František Mihulka v. r.                                                                                               
ředitel SPŠ Chrudim

otisk úředního razítka