Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s výučním listem - vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - školní rok 2024-2025

Obory s výučním listem - vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - školní rok 2024-2025Přehled oborů s výučním listem pro školní rok 2024-2025 a podmínky přijetí

Název a kód oboru - RVP Školní vzdělávací program Počet žáků do 1. ročníku
26-52-H/01 Elektromechanik pro přístroje a zařízení
Mechanik elektronických zařízení 23
23-65-H/03 Strojník silničních strojů
Mechanik silničních strojů 23
23-56-H/01 Obráběč kovů
Obráběč kovů 22
23-51-H/01 Strojní mechanik
Zámečník 12

V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení a stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025 - obory s výučním listem:

 • Přijímáni do studia mohou být uchazeči se zájmem o daný obor, kteří absolvovali povinnou školní docházku - základní školu.
 • Do žádného z uvedených oborů uchazeči nekonají přijímací zkoušky.
 • Do prvních ročníků oborů s výučním listem budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímání na základě podané přihlášky ke studiu na SPŠ Chrudim v pořadí   stanoveném   podle   průměrného   prospěchu   ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ (v tomto pořadí) do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Termín odevzdání přihlášek je od 1. do 20. 2. 2024*.
 • Pomocná kritéria pro přijetí - při rovnosti průměrného prospěchu ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika (ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ - v tomto pořadí); při rovnosti průměrného prospěchu ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ a při rovnosti průměrného prospěchu z předmětu matematika, dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika (ve druhém pololetí 8*. a v pololetí 9*. ročníku ZŠ - v tomto pořadí).
 • Podle stejných kritérií budou uchazeči přijímáni i v dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena).
 • U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), se v rámci přijímacího řízení ověřuje znalost českého jazyka (platí pro všechna kola přijímacího řízení), nezbytná pro vzdělávání se v daném oboru. Znalost je ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat. Pohovory k ověření znalosti českého jazyka se budou konat 5. 4. 2024 od 8:00 v hlavní budově školy. Výsledky budou uchazečům sděleny bezprostředně po ukončení pohovorů.
 • Vlastní pohovor bude trvat cca 20 minut a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí jazyka:
  • slovem - pasivně (porozumění významu psaného i mluveného textu)
  • slovem - aktivně (rozhovor s uchazečem)
  • písmem - schopnost napsání krátkého textu.
 • Termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 24. 5. 2024, termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení budou  zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK. Druhé a další kolo přijímacího řízení nemusí být ředitelem školy vyhlášeno.
 • Výsledky přijímacích zkoušek do prvního kola budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz  a vývěsce školy po zveřejnění výsledků Cermatem - 15. 5. 2024.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se z rozhodnutí MŠMT v písemné formě nevyhotovují a uchazečům nezasílají / nevydávají; zápisové lístky jsou bez náhrady zrušeny.
 • Přijatý uchazeč má možnost "vzdát se" do 20. 5. 2024 přijetí; v tomto případě je však vyřazen následně z celého prvního kola přijímacích řízení na všech školách; chce-li se nadále ucházet o přijetí, musí podat přihlášku do kola druhého/třetího (v případě, že škola další kola vypíše)
 • Proti výsledku přijímacího řízení se lze odvolat do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim.

Pro jednotlivé obory vzdělání jsou pro uchazeče platná následující zdravotní omezení podle NV č. 211/2010 Sb.

Obor vzdělání Onemocnění či zdravotní obtíže, znemožňující vzděláváni v daném oboru
23-51-H/01 Strojní mechanik - Zámečník  Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
23-56-H/01 Obráběč kovů Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnost v riziku vibrací
Přecitlivělost na alergizující látky
23-65-H/03 Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - Mechanik elektronických zařízení Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost vždy lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.

Pozn.: *) Mohou nastat změny na základě aktuálních nařízení zřizovatele či MŠMT

Další informace o novém systému přihlašování na střední školy naleznete na: www.prihlaskynastredni.cz         

V Chrudimi 2. 10. 2023 

Ing. František Mihulka v. r.                                                                                               
ředitel SPŠ Chrudim

otisk úředního razítka