Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Obory s výučním listem - kritéria pro přijetí - školní rok 2020-2021

Obory s výučním listem - kritéria pro přijetí - školní rok 2020-2021V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji podmínky pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2020/2021 - obory s výučním listem:

 • Přijímáni do studia mohou být uchazeči se zájmem o daný obor, kteří absolvovali povinnou školní docházku - základní školu.
 • Do prvních ročníků oborů s výučním listem budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímání na základě podané přihlášky ke studiu na SPŠ Chrudim v pořadí   stanoveném   podle   průměrného   prospěchu   na   konci 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ (v tomto pořadí) do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Termín odevzdání přihlášek je 1. 3. 2020.
 • Pomocná kritéria pro přijetí - při rovnosti průměrného prospěchu na konci 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu matematika (na konci 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí); při rovnosti průměrného prospěchu na konci 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ a při rovnosti průměrného prospěchu z předmětu matematika, dostane přednost uchazeč s lepším průměrným prospěchem z předmětu fyzika (na konci 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ - v tomto pořadí).
 • Podle stejných kritérií budou uchazeči přijímáni i v dalších kolech přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena).
 • U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), se v rámci přijímací zkoušky ověřuje znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Znalost je ověřována ústním pohovorem. Pokud při něm uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
 • Termíny pro podání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení (budou-li ředitelem školy vyhlášena) budou  zveřejněny na webových stránkách školy a informačním portálu PK.
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-chrudim.cz  a vývěsce školy.
 • Rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě obdrží uchazeč (zákonný zástupce) doporučeným dopisem.
 • Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě si může uchazeč (zákonný zástupce) vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení SPŠ Chrudim.
 • Zápisový lístek je nutné odevzdat do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě nedodržení této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na SPŠ Chrudim.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí, a to k rukám ředitele SPŠ Chrudim.
V souladu s platnou legislativou dokládá uchazeč svoji zdravotní způsobilost lékařským potvrzením, uvedeným na přihlášce.

V Chrudimi 7. 10. 2019 

Ing. František Mihulka                                                                                               
ředitel SPŠ Chrudim